Wczytuje Wydarzenia

← Powrót do Wydarzeń

Towarzystwo Krzewienia Tradycji Kawalerii Polskiej im. Rotmistrza Witolda Pilleckiego

501 095 660||

 

Celem Stowarzyszenia jest prowadzenie działalności społecznie użytecznej ( działalności pożytku publicznego) to jest na rzecz ogółu społeczności w zakresie:

 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej dla zachowania tożsamości narodowej.
 •  Działania na rzecz rozwoju społeczeństwa obywatelskiego.
 • Tworzenie, promocja i realizacja programów mających na celu pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób w tym osób niepełnosprawnych , starszych i chorych.
 • Tworzenie i realizowanie programów w zakresie prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności charytatywnej, działalności związanej z rozwojem świadomości społecznej oraz przeciwdziałanie patologiom społecznym.
 • Organizacja zajęć edukacyjnych oraz rekreacyjnych dla dzieci i młodzieży.
 • Popularyzowanie historii i osiągnięć jazdy i kawalerii polskiej na przestrzeni dziejów narodu polskiego oraz jej historycznego znaczenia dla tworzenia potęgi i obronności państwa polskiego
 • Promocja walorów turystyczno-krajoznawczych oraz tradycji kulturowej i historycznej „Ziemi Chrzanowskiej”

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 • Kontakt z Kombatantami, Stowarzyszeniami Kombatanckimi, Rodzinami Żołnierzy, Muzeami czynu zbrojnego, jak AK, Wojska Polskiego, Narodowymi i innymi.
 • Organizowanie i uczestniczenie w Zawodach Kawaleryjskich, Biegach na orientację, oraz Pielgrzymkach Konnych.
 • Organizowanie wycieczek, spotkań rajdów, zlotów, spacerów, zawodów, kursów, imprez, wydawnictw, ogłoszeń i pokazów.
 • Uczestniczenie w historycznych mundurach ułańskich w Uroczystościach Narodowych, Państwowych, Wojskowych, Kombatanckich i lokalnych.
 • Współpracę z istniejącymi organizacjami, stowarzyszeniami, klubami, szkołami, harcerzami, jednostkami samorządu terytorialnego, instytucjami związanymi z hodowlą koni, ochrony przyrody i kultury.
 • Współpracę z Wojskiem Polskim.
 • Współpracę ze Stowarzyszeniami kultywującymi tradycję Oręża Polskiego.
 • Zdobywanie wiedzy obronnej i historycznej.
 • Przestrzeganie kultury bycia, kultury w sporcie, kultury w turystyce i rekreacji.
 • Współorganizowanie spotkań i odpraw, konferencji, seminariów, warsztatów.
 • Nawiązanie współpracy i wymiany doświadczeń z innymi Stowarzyszeniami.
 • Współdziałanie z władzami i instytucjami w sprawach będących przedmiotem ich działalności.
 • Organizowanie imprez mających na celu promocje działalności statutowej Stowarzyszenia.
 • Organizowanie i udział w rekonstrukcjach historycznych ważnych wydarzeń historycznych oraz społecznych i kulturalnych
Podziel się z innymi!Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterEmail this to someone

Nadchodzące wydarzenia

 • Nie znalazłem więcej wydarzeń.