Regulamin Świadczenia Usług Reklamowych Informator

§1. Definicje

 1. Portal Informator Miejski- oznacza platformy informacyjną pod adresem www.informator-miejski.pl
 2. Biuro Informatora – osoby uprawnione do przyjmowania zleceń reklamowych od Zleceniodawców.
 3. Regulamin – niniejszy regulamin wraz załącznikami.
 4. Cennik – dokument określający cenę poszczególnych Usług Reklamowych w Portalu Informator Miejski
 5. Specyfikacja Reklam – dokument określający techniczne warunki Emisji oraz Formę Reklamy.
 6. Reklama – oznacza każdy przekaz mający na celu promocję towarów lub usług, popierania określonych spraw lub idei, albo do osiągnięcia innego efektu pożądanego przez Zleceniodawcę.
 7. Usługi Reklamowe Informator – oznacza świadczenia o charakterze promocyjno-marketingowym, realizowane przez Informator na stronach Portalu Informator Miejski zgodnie z Regulaminem.
 8. Forma Reklamy – oznacza określoną pod względem technicznym formę prezentacji przekazu promocyjnego w Portalu informator miejski.
 9. Emisja – oznacza jednorazowe wyświetlenie reklamy na stronie www.informator-miejski.pl.
 10. Umowa – oznacza umowę na Usługi Reklamowe Informator.
 11. Zleceniodawca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub podmiot nie mający osobowości prawnej, która zleca Informatorowi działania o charakterze promocyjno-marketingowym.
 12. Zlecenie Reklamowe – oznacza dokument w formie pisemnej, określający warunki Umowy. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę (art. 66 k.c.), chyba, że z jego treści lub postanowień Regulaminu wynika, że w określonym przypadku Zlecenie stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji (art. 72 k.c.). Pisemne potwierdzenie przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Informator oznacza zawarcie Umowy o treści wynikającej z uzgodnionych pisemnych oświadczeń stron.
 13. Modyfikacja Zlecenia Reklamowego – oznacza zmianę ustalonych czasów lub miejsc emisji Reklam, nie powodującą zmniejszenia wartości Zlecenia Reklamowego ani zmiany uzgodnionego terminu rozpoczęcia i zakończenia jego realizacji.
 14. Anulowanie Zlecenia Reklamowego – oznacza wszelkie zmiany wykraczające poza zmiany określane jako Modyfikacja Zlecenia Reklamowego.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Biuro Informatora przyjmuje Zlecenia Reklamowe na warunkach Regulaminu dokonane w formie pisemnej, poprzez przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego, określającego rodzaj zamawianej Reklamy, ilość i czas Emisji, lokalizację w Portalu Informator Miejski oraz wszystkie pozostałe warunki zamawianego dotyczące rodzaju Reklamy.
 2. Zlecenie Reklamowe podpisuje osoba upoważniona do reprezentacji Zleceniodawcy. W przypadku, gdy Zleceniodawca jest podmiotem gospodarczym, działającym na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Zlecenie Reklamowe musi ponadto zawierać imię i nazwisko osoby prowadzącej działalność gospodarczą lub wspólników spółki cywilnej.
 3. Zlecenie Reklamowe powinno być opatrzone pieczęcią Zleceniodawcy.
 4. Wszelkie oświadczenia Informatora i Zleceniodawcy uważa się za dokonane z zachowaniem formy pisemnej, jeżeli nastąpiły w jeden z poniżej wskazanych sposobów:
  1. przez złożenie pisma w siedzibie drugiej Strony w dacie potwierdzenia jego przyjęcia,
  2. przez wysłanie listem poleconym,
 5. Wszelkie postanowienia niniejszego Regulaminu mają odpowiednie zastosowanie do Usług Reklamowych Informator świadczonych w Portalu Informator Miejski.

§3. Zawarcie umowy

 1. Zlecenie Reklamowe stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. do chwili pisemnego potwierdzenia przyjęcia Zlecenia Reklamowego przez Informator.
 2. Zlecenie Reklamowe musi zostać doręczone na adres e-mail biuro@informator-miejski.pl najpóźniej 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. Za doręczenie rozumie się otrzymanie wiadomości zwrotnej z potwierdzeniem przyjęcia Zlecenia Reklamowego.
 3. Zlecenie Reklamowe, które zostanie doręczone w terminie późniejszym niż określony w ust. 2 powyżej stanowi jedynie zaproszenie do negocjacji w rozumieniu art. 72 k.c.. Postanowienia ust. 4 poniżej stosuje się odpowiednio.
 4. Pisemne potwierdzenie przez Informator Zlecenia Reklamowego dokonane poprzez doręczenie Zleceniodawcy oświadczenia o przyjęciu wypełnionego formularza Zlecenia Reklamowego z potwierdzeniem rodzaju zamawianej Reklamy, jest równoznaczne z zawarciem Umowy.
 5. Przeniesienie przez Zleceniodawcę na osobę trzecią uprawnień wynikających ze Umowy (Zlecenia Reklamowego) może nastąpić wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody Informatora.

§4. Modyfikacja lub anulacja zlecenia

 1. Informator gwarantuje Zleceniodawcy prawo do Modyfikacji Zlecenia Reklamowego na warunkach określonych w Regulaminie.
 2. Zmiana Zlecenia Reklamowego wykraczająca poza definicję Modyfikacji Zlecenia Reklamowego jest równoznaczna z anulowaniem Zlecenia Reklamowego przez Zleceniodawcę.
 3. Oświadczenie o Modyfikacji Zlecenia Reklamowego powinno zostać dostarczone do Informatora nie później niż na 5 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. Oświadczenie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym stanowi ofertę w rozumieniu art. 66 k.c. Informator przyjmie taką ofertę w miarę istniejących możliwości.
 4. W przypadku braku możliwości realizacji zmodyfikowanego Zlecenia Reklamowego, Zleceniodawca może według własnego wyboru zrezygnować z Modyfikacji Zlecenia reklamowego albo odstąpić od Umowy. Takie odstąpienie od Umowy jest równoznaczne z anulowaniem Zlecenia Reklamowego za zapłatą kary umownej w wysokości 50% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 5. Warunkiem skutecznego anulowania Zlecenia Reklamowego jest doręczenie do Informatora w formie pisemnej oświadczenia o anulowaniu Zlecenia Reklamowego.
 6. Za anulowanie Zlecenia Reklamowego uważa się:
  1. niedostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych do zamieszczenia w Portalu Informator Miejski co najmniej na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub
  2. dostarczenie kreacji materiałów reklamowo-promocyjnych niezgodnych z warunkami określonymi w Specyfikacji Reklam, później niż na 3 dni przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.
 7. W przypadku, o którym mowa w ust. 6 Zleceniodawca zobowiązany jest do zapłaty kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 8. Zlecenie Reklamowe może być anulowane w całości:
  1. nie później niż na 10 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji bez skutków w postaci powstania zobowiązania do zapłaty kary umownej wobec INFORMATOR,
  2. później niż na 10 dni roboczych przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, z zastrzeżeniem powstania prawa INFORMATOR do naliczenia kary umownej w wysokości:
  • 20% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 9 a 7 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,
  • 40% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło w okresie między 6 a 3 dniem roboczym przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji,
  • 80% wartości brutto Zlecenia Reklamowego jeżeli anulowanie Zlecenia Reklamowego nastąpiło na mniej niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji.
 9. W przypadku anulowania części Zlecenia Reklamowego dokonanego przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, postanowienia ust. 8 pkt A i B powyżej stosuje się odpowiednio w stosunku do anulowanej części Zlecenia Reklamowego.

§5. Warunki emisji

 1. INFORMATOR samodzielnie decyduje o zawartości Portalu Informator Miejski i ogólnym stylu prezentacji Reklam oraz o polityce reklam.
 2. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do odmowy emisji Reklam, w szczególności Reklam niezgodnych z jej stylem lub wobec których istnieć będzie podejrzenie o niezgodność zawartych treści ze stanem faktycznym i obowiązującym w RP prawem.
 3. Zleceniodawca odpowiada za zgodność materiałów reklamowych z obowiązującym w RP prawem, a w szczególności z przepisami dotyczącymi reklamy w mediach audiowizualnych.
 4. INFORMATOR nie odpowiada za treść emitowanych Reklam.
 5. Materiały reklamowe zgodne ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy powinny być dostarczone INFORMATOR najpóźniej na 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji. W przypadku dostarczenia materiałów reklamowych:
  1. w terminie późniejszym niż 3 dni robocze przed ustalonym terminem rozpoczęcia Emisji, lub
  2. w formie niezgodnej ze Specyfikacją Techniczną Reklam dla zamawianej Formy Reklamy, INFORMATOR zastrzega sobie prawo do uznania Zlecenia Reklamowego za anulowane przez Zleceniodawcę albo realizacji Zlecenia Reklamowego, wraz wprowadzeniem zmian w planie emisji.
 6. Reklamy na Portalu Informator Miejski powinny się wyraźnie odróżniać od pozostałych elementów graficznych stron Portalu Informator Miejski i związanych bezpośrednio z jego układem graficznym. Reklamy nie mogą naśladować, ani w żaden sposób symulować elementów Portalu Informator Miejski. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do dodatkowego oznaczania emitowanych Reklam słowami: “reklama”, “sponsor serwisu”, “promocja”, itp., o ile Dział Reklamy INFORMATOR uzna to za uzasadnione.
 7. Materiał reklamowy dostarczony przez Zleceniodawcę powinien być dokładnie opisany poprzez podanie nazwy Zleceniodawcy, przedmiotu kampanii oraz numeru Zlecenia.

§6. Reklamacje

 1. W przypadku nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy INFORMATOR, administrator Portalu zobowiązuje się do powtórnego wyemitowania materiału reklamowego w ustalonym ze Zleceniodawcą terminie.
 2. Zleceniodawca traci uprawnienia z tytułu nie wyemitowania lub niewłaściwego wyemitowania materiału reklamowego z winy INFORMATOR, jeżeli nie zawiadomi administratora Portalu o wadach Emisji w terminie 10 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji lub zalega z płatnościami za Usługi Reklamowe INFORMATOR.
 3. Złożenie reklamacji nie wstrzymuje płatności wynikających z Usług Reklamowych INFORMATOR.
 4. INFORMATOR udzieli odpowiedzi na reklamację w terminie 21 dni od daty otrzymania reklamacji.

§7. Zasady płatności

 1. Wszystkie koszty związane z obowiązującymi w RP podatkami pokrywa Zleceniodawca.
 2. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do modyfikacji Cennika bez obowiązku powiadamiania o tym fakcie Zleceniodawców, chyba że odrębna umowa zawarta z Zleceniodawcą lub jego przedstawicielem określi obowiązek powiadamiania o takiej zmianie.
 3. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do negocjacji ceny Usług Reklamowych INFORMATOR w przypadku realizacji specyficznych Zleceń Reklamowych.
 4. Ceny Reklam ustala się według Cennika obowiązującego w dniu wystawienia Zlecenia Reklamowego, chyba że treść Zlecenia Reklamowego stanowi inaczej.
 5. Faktury będą wystawiane przez INFORMATOR zgodnie z obowiązującym prawem polskim w terminie:
  1. do 7 dni od ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego w przypadku nie wyemitowania całości wartości Zlecenia Reklamowego wyemitowanego w tym miesiącu. Pozostała część wartości Zlecenia Reklamowego zostanie rozliczona na podstawie faktury VAT wystawionej do 7 dni od terminu zakończenia Emisji.
  2. do 7 dni od ustalonego terminu zakończenia Emisji przewidzianego w Zleceniu Reklamowym,
 6. W przypadku braku terminowych wpłat za wystawione przez INFORMATOR faktury, INFORMATOR przysługują za opóźnienie odsetki ustawowe.
 7. Jednocześnie w przypadku braku terminowych wpłat za faktury, INFORMATOR zastrzega sobie prawo wstrzymania Emisji oraz prawo do odstąpienia od Zlecenia Reklamowego w całości lub w części, a Zleceniodawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz INFORMATOR kary umownej w wysokości 100% wartości brutto Zlecenia Reklamowego.
 8. Kary umowne płatne są na podstawie noty obciążeniowej wystawianej przez INFORMATOR.
 9. Agencje reklamowe i inni pośrednicy reklamowi, działający w imieniu i na rzecz swoich klientów, są solidarnie odpowiedzialni z podmiotami, które reprezentują wobec INFORMATOR za regulowanie należności, wynikających z przyjętych Zleceń Reklamowych.

§8. Siła wyższa

 1. INFORMATOR nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań wynikających z Umów (Zleceń Reklamowych), jeśli jest ono następstwem zdarzeń pozostających poza jej kontrolą, w tym w szczególności, choć nie wyłącznie: jakiegokolwiek wybuchu wojny lub grożącego wybuchu wojny; aktów, decyzji lub veta instytucji rządowych, umów rządowych lub międzynarodowych, strajków, lockautów lub innych działań protestacyjnych, powodzi, pożarów, eksplozji, awarii sieci INTERNET lub jej części, sieci energetycznej, awarii komputerowych systemów nadzoru i dystrybucji lub innych przejawów siły wyższej.
 2. W przypadku zaistnienia zdarzenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej INFORMATOR zobowiązuje się niezwłocznie zawiadomić Zleceniodawcę i zaproponować, o ile będzie to możliwe, inne dogodne dla niego terminy Emisji.

§9. Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.11.2014 roku.
 2. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu w każdym czasie.
 3. Zmiany Regulaminu będą udostępniane w Portalu Informator Miejski pod adresem: http://www.
 4. Regulamin, oświadczenia i Umowy podlegają prawu polskiemu.
 5. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 6. Spory wynikające ze stosowania Regulaminu albo oświadczeń albo Umów rozstrzygane będą przez Sąd Powszechny właściwy dla siedziby INFORMATOR.
 7. W przypadku odmowy akceptacji nowych warunków Regulaminu przez Zleceniodawcę w trakcie trwania Umowy zawartej przed datą wprowadzenia Regulaminu, Umowa pomiędzy Zleceniodawcą a INFORMATOR wygasa, chyba że Emisja została rozpoczęta przed zmianą Regulaminu a w takim przypadku Emisja będzie prowadzona do jej zakończenia na dotychczasowych zasadach.­­­­­­