Regulamin Użytkowników Portalu Informator Miejski

§1.

 1. Rozpoczęcie świadczenia Usługi społecznościowej (patrz Regulamin Portalu Informator Miejski) następuje z chwilą prawidłowego wypełnienia przez Korzystającego formularza rejestracyjnego, umieszczonego w Portalu i założenia konta, zaakceptowania Regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług lub w przypadku Gości, którzy nie dokonują rejestracji, po zaakceptowaniu regulaminu i przystąpienia do korzystania z Usług.
 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że:
  a) podane w nim dane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym;
  b) jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
  c) podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
  d) zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się go przestrzegać.
 3. Użytkownik może w każdym czasie usunąć swoje konto z serwisu poprzez wysłanie zgłoszenia z prośbą o usunięcie na adres biuro@informator-miejski.pl.
 4. Poprzez akceptację Regulaminu Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych w jej trakcie w celach marketingowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych może zostać wycofana w każdym czasie. Wycofanie zgody następuje poprzez złożenie oświadczenia woli, które Użytkownik przesyła na adres Administratora Portalu na adres: biuro@informator-miejski.pl. Podanie przez Użytkownika adresu e -mail jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie informacji za pośrednictwem Portalu, w szczególności informacji dotyczących aktualnych zmian oraz informacji reklamowych.
 5. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo ograniczenia możliwości korzystania
  z Portalu do czasu uwiarygodnienia danych w przypadku uzasadnionych wątpliwości co do prawdziwości danych podanych przez Użytkownika. Użytkownik nie może z tego powodu wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Portalu.

§2.

 1. Administrator Portalu po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego utworzy dla Użytkownika w ramach Portalu unikalne konto o nazwie odpowiadającej adresowi e-mail podanym podczas rejestracji przez Użytkownika.
 2. Użytkownik podając nazwę konta w ramach Portalu oświadcza, iż nazwa tego konta nie narusza praw osób trzecich. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wybór nazwy konta, a wszelkie spory na tym tle rozstrzygane są bez udziału Administratora Portalu.
 3. Administratora Portalu może odmówić utworzenia konta o określonej nazwie lub zawartości, a utworzone już konto w każdej chwili usunąć, jeżeli jest ona już używana w ramach Portalu lub jeżeli Administratora Portalu poweźmie uzasadnione, wiarygodne informacje, że jest ona sprzeczna z prawem, dobrymi obyczajami, narusza jakiekolwiek dobra osób trzecich lub uzasadnione interesy Administratora Portalu. O odmowie utworzenia konta bądź o jego usunięciu Administratora Portalu poinformuje Użytkownika w terminie 24 godzin od podjęcia decyzji w tej sprawie. Użytkownik nie może z tego powodu wysuwać jakichkolwiek roszczeń wobec Administratora Portalu. Powyższe postanowienia stosuje się odpowiednio w przypadku zawieszenia korzystania przez Użytkownika z Portalu.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do konta za pomocą unikalnego identyfikatora o nazwie odpowiadającej adresowi e-mail podanym podczas rejestracji przez Użytkownika i hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.
 5. Użytkownik ma prawo do wglądu do swoich danych zebranych w Portalu, zmiany lub usunięcia swoich informacji. Powyższe zmiany lub usunięcie informacji nie może naruszać praw Podmiotów Współpracujących z Administratorem Portalu lub samego Administratora Portalu wobec Użytkownika i nie może prowadzić do uniknięcia wykonania zobowiązania jakie przyjął na siebie Użytkownik wobec Podmiotu Współpracującego z Administratorem Portalu lub Administratora Portalu.
 6. Użytkownikowi zabrania się wykorzystywać Portal do prowadzenia niezgodnej z porządkiem prawnym i dobrymi obyczajami działalności, zakłócać funkcjonowanie Portalu.

§3.

 1. Za pomocą Portalu Użytkownicy mają dostęp do ofert Partnera Biznesowego. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za informacje o ofercie Partnera Biznesowego dostępnych w Portalu.
 2. Użytkownik może wyszukać oferty Partnera Biznesowego.
 3. U wybranych Partnerów Biznesowych Użytkownik może skorzystać z oferty, korzystając z odpowiedniego modułu, którego Administratorem jest EventLabs Sp. z o.o. , pl. Bankowy 2 / 6p, 00-140 Warszawa

§4.

 1. Administrator Portalu umożliwia Użytkownikowi dokonanie zakupu ofert u odpowiedniego Partnera Biznesowego.
 2. Stronami umów o zakup ofert u Partnera Biznesowego: Użytkownik oraz odpowiedni Partner Biznesowy.
 3. Administrator Portalu dokłada starań, aby informacje prezentowane w Portalu, dotyczące poszczególnych Partnerów Biznesowych były jak najbardziej aktualne, jednak nie ponosi odpowiedzialności za informacje nieprawdziwe lub nierzetelne udostępnione uprzednio przez Partnera Biznesowego.
 4. Użytkownik dokonuje zakupu ofert w systemie u odpowiedniego Partnera Biznesowego, po czym jest przekierowany na stronę płatności. Po dokonaniu płatności przez Użytkownika potwierdzenie zakupu oferty zostanie przesłane na adres mailowy, który Użytkownik wskazał przy rejestracji. W potwierdzeniu znajdować się będzie unikalny numer oferty dzięki któremu będzie mógł zrealizować go u odpowiedniego Partnera Biznesowego.
 5. Od chwili otrzymania potwierdzenia zakupu oferty przez Użytkownika, partner Biznesowy jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość jego realizacji. Administrator Portalu ani Partner Biznesowy nie odpowiadają za brak realizacji zamówienia wynikający z dostarczenia niepełnych lub nieprawdziwych danych podanych w zamówieniu zakupu oferty.
 6. Mając na uwadze ust. 5 niniejszego paragrafu Regulaminu, wycofanie się z zakupu oferty jest możliwe jedynie w relacji pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Biznesowym.
 7. Użytkownik dokonuje płatności za oferty za pomocą Systemu Płatności Dot Pay co warunkuje zakup abonamentu lunchowego.
 8. Wszelkie płatności elektroniczne realizowane są zgodnie z obowiązującymi regulacjami Systemu Płatności Dot Pay, a Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jego prawidłowość.
 9. Administrator Portalu zastrzega sobie prawo odmowy obsługi płatności dokonywanych przez Użytkownika, w szczególności w przypadku powzięcia wątpliwości co do legalności transakcji, z tytułu której następuje płatność lub legalności samej płatności.

§5.

 1. Użytkownik uznaje, że całość praw autorskich, wszystkie znaki towarowe, oraz pozostałe prawa własności intelektualnej związane z Usługami należą do Administratora Portalu.
 2. Administrator Portalu wskazuje, że treść serwisu stanowi przedmiot prawa autorskiego w odniesieniu do odpowiednich przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 80, z 2000 r., poz. 904 z późn. zm.). a prawa autorskie do treści materiałów zawartych w serwisie przysługują wyłącznie Administratorowi serwisu. Jakiekolwiek zwielokrotnianie, w tym kopiowanie, korzystanie lub inne publiczne rozpowszechnianie wskazanych powyżej materiałów wymaga zgody Administratora serwisu w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. Partnerzy Biznesowi udostępniający dane poprzez Portal ponoszą odpowiedzialność za udostępnione dane, także w rozumieniu ochrony własności intelektualnej. Administrator Portalu wskazuje, że udostępnione przez Partnera dane zostały użyte w celach identyfikacyjnych, mogą być chronionymi znakami towarowymi innych przedsiębiorstw.

§6.

 1. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za działania bądź zaniechania Partnerów Biznesowych ani za treść ich oferty.
 2. Administrator Portalu nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo, prawdziwość i rzetelność opisu Partnerów Biznesowych, oraz zdolności Partnera do realizacji zobowiązań jakie przyjął na siebie względem Użytkownika.
 3. Administrator serwisu nie sprawuje nadzoru nad sfinalizowaniem i poprawnością transakcji zawieranych pomiędzy Użytkownikiem a Partnerem Biznesowym i nie ponosi z tego tytułu żadnej odpowiedzialności.
 4. Administrator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niezgodne z prawem wykorzystanie przez Partnerów Biznesowych danych przekazanych w celach związanych z realizacją transakcji pomiędzy użytkownikiem a Partnerem Biznesowym.

§7.

 1. Niniejszy regulamin obowiązuje od chwili jego opublikowania w Serwisie.
 2. Na stronie serwisu dostępna jest zawsze aktualna i obowiązująca wersja Regulaminu.
 3. Administrator zastrzega prawo umieszczania w Serwisie treści reklamowych w dopuszczonych prawem formach.
 4. Akceptując niniejszy regulamin Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu podanych danych osobowych w celach marketingu i promocji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr. 133, poz. 833, z późn. zm.). Zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.)
 5. Brak akceptacji przez Użytkownika Regulaminu jest równoznaczne z niemożliwością korzystania z Portalu Informator Miejski.