Regulamin Informator-Miejski.pl

§1. Definicje

 1. Informator, Administrator Portalu – oznacza Firmę INFORMATOR z siedzibą w Chrzanowie, ul. Szafera 10a.
 2. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
 3. Portal, Portal Informator-Miejski.pl – oznacza platformę udostępnioną w sieci Internet, utworzoną przez INFORMATOR. Umożliwia ona Korzystającym korzystanie z funkcjonalności portalu oraz informacji udostępnianych przez Informator-Miejski.pl, a także innych światowych zasobów Internetu.
 4. Gość – niezarejestrowana w portalu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 5. Użytkownik – zarejestrowana w Portalu osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej
 6. Korzystający – gość/użytkownik
 7. Usługi – oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), m.in takie jak niżej wymienione:
  1. Usługi informacyjne – usługi zapewniające Korzystającemu, dostęp do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych udostępniane na jego żądanie w czasie przez niego wybranym, za pośrednictwem stron Portalu lub za pośrednictwem innych mechanizmów (np. transmisji SMS, poczty e-mail).
  2. Usługi społecznościowe – usługi świadczone przez Portal, umożliwiające Korzystającym nawiązywanie i podtrzymywanie kontaktów z innymi Korzystającymi sieci Internet w celu wymiany informacji, komentarzy i poglądów, korzystania z informacji i materiałów innych Korzystających oraz zamieszczania informacji i materiałów w udostępnionych w infrastrukturze teleinformatycznej Portalu i udostępniania innym Korzystającym;
  3. Usługi pośrednictwa sprzedaży usług – usługi świadczone w ramach udostępnionego mechanizmu informatycznego, zapewniające Użytkownikom możliwość zawierania umów sprzedaży określonych produktów i usług za pośrednictwem określonych funkcjonalności opisanych w Regulaminie Rabatów Informato-Miejski.pl
  4. Usługi promocyjne – usługi polegające na emisji produktów reklamowych na stronach Portalu, jak również umożliwiające prowadzenie kampanii reklamowych w oparciu o internetowe narzędzia reklamowe opisane w Regulaminie Usług Promocji.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa ogólne warunki świadczenia Usług, ogólne zasady korzystania z Portalu i zakres odpowiedzialności firmy INFORMATOR.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, do świadczenia usług, w szczególności do składania oświadczeń woli w postaci elektronicznej, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Poprzez fakt korzystania z Portalu Korzystający potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu i akceptuje wszystkie jego postanowienia oraz zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień.
 4. Administrator Serwisu nieodpłatnie udostępnia Korzystającym Regulamin przed rejestracją w Portalu, a także w taki sposób w Portalu, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Korzystający. W przypadku, gdy istnieją dodatkowe Regulaminy, a ich istnienie zaznaczone jest w Regulaminie Informator-Miejski.pl i regulaminy te będą zamieszczone na stronach internetowych Portalu, to Regulamin Informator-Miejski.pl będzie miał zastosowanie do wszelkich czynności składających się na korzystanie z Portalu, bez konieczności akceptacji Regulaminów dodatkowych.

§3. Warunki

 1. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług: Umowa o świadczenie Usług informacyjnych zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Korzystającego w przeglądarce internetowej odpowiedniego adresu URL wybranych przez Niego stron internetowych zawierających treści udostępniane w ramach Portalu lub skorzystania przez niego z przekierowania do takich stron Portalu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Portalu
 2. Warunki techniczne: Korzystający zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie elementy niezbędne do korzystania z Portalu.
 3. Informator zastrzega sobie prawo do usuwania treści publikacji (komentarzy, artykułów sponsorowanych) bez podania przyczyny.

§4. Prawa i obowiązki Korzystającego

 1. Korzystający uprawniony jest do korzystania z Portalu w sposób zgodny z obowiązującym prawem w poszanowaniu praw własności intelektualnej.
 2. Zakazane jest korzystanie z Portalu w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.
 3. Zakazane jest dostarczanie przez Korzystających treści o charakterze bezprawnym.
 4. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za wprowadzane przez siebie treści, jak i szkody powstałe w wyniku ich zachowania niezgodnego z powyższymi zastrzeżeniami.
 5. Usługi dostępne bez konieczności rejestracji, a mające za cel zamieszczenie na stronach Portalu publikacji (treści, obrazów, video) – będą świadczone zgodnie z poniższymi zasadami.
 6. INFORMATOR oświadcza, że nie zamawia, nie zleca ich przygotowywania, nie dokonuje analizy redakcyjnej czy też autoryzacji przed publikacyjnej, zapisuje publikacje Korzystających we własnej infrastrukturze technicznej i udostępnia w sieci Internet, przy czym zastrzega sobie prawo do usunięcia już dodanych w przypadku:
 7. Publikacji, które zawierają zwroty lub określenia powszechnie uznawane za wulgarne (art. 3 Ustawy o języku polskim z dnia 7 października 1999r.) oraz zwroty lub określenia powszechnie uznawane za obraźliwe lub mogące naruszać dobra osobiste osób trzecich, niezgodne z obowiązującym prawem oraz takie, które mają charakter reklamy, kryptoreklamy, product placementu, w szczególności po otrzymaniu wiarygodnego lub urzędowego zgłoszenia co do bezprawności publikowanych przez Korzystającego komentarzy lub wpisów w trybie i na warunkach ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 (Dz. U. z roku 2002, Nr 144, poz.1204, z późn. zm.).

§5. Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Usług można zgłaszać pisemnie, w formie listu poleconego, na adres: Informator , 32-500 Chrzanów, ul. Szafera 10a/36. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać oznaczenie osoby zgłaszającej reklamację (imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail) oraz opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji.
 2. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 21 dni od daty otrzymania zgłoszenia przez INFORMATOR.

§6. Odpowiedzialność INFORMATOR

 1. INFORMATOR nie ponosi odpowiedzialności za aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych na stronach Portalu informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Korzystających.
 2. INFORMATOR zastrzega, że korzystanie z Portalu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Korzystającego.
 3. INFORMATOR nie udziela żadnej gwarancji, że korzystanie z Portalu przebiegało będzie bez błędów, wad czy przerw, jak i co do tego, że dane i informacje na stronach Portalu sprostają oczekiwaniom Korzystającego co do merytorycznej zawartości, dokładności czy przydatności uzyskanych informacji, chyba że taka gwarancja została w sposób wyraźny sformułowana przez INFORMATOR.
 4. INFORMATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Korzystającego informacji uzyskanych za pośrednictwem Portalu, w szczególności za konsekwencje podjętych na ich podstawie decyzji w zakresie form spędzania wolnego czasu i wszelkich innych aspektów aktywności życiowej.
 5. INFORMATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności wobec Korzystających lub osób trzecich z tytułu szkód, zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, w związku z wykorzystaniem danych i informacji zawartych na stronach Portalu.
 6. INFORMATOR nie ponosi odpowiedzialności za treści reklamowe zamieszczane na stronach Portalu w ramach świadczenia Usług Promocji oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich.
 7. INFORMATOR nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w szczególności cywilnej, karnej i administracyjnej, za korzystanie przez Korzystających z Portalu w sposób sprzeczny z postanowieniami Regulaminu i/lub regulaminów właściwych Usług.

§7. Prawa własności intelektualnej

 1. Przyjęty w na stronach Portalu wybór i układ udostępnianych treści stanowi samoistny przedmiot ochrony prawno-autorskiej.
 2. Portal zawiera utwory chronione prawem autorskim, znaki towarowe i inne oryginalne treści, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę, dźwięki, programy informatyczne i materiały multimedialne.
 3. Treści udostępniane na stronach Portalu mogą być opatrzone znakiem “Copyright © INFORMATOR. Wszystkie prawa zastrzeżone”
 4. Treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, INFORMATOR udostępnia na stronach Portalu na podstawie obowiązujących przepisów prawa lub zawartych umów, w tym umów licencyjnych.
 5. Wszelkie prawa do treści udostępnianych na stronach Portalu, w tym do jego elementów tekstowych i graficznych, wybór i układ stron oraz innych elementów są zastrzeżone, o ile nie zostało w sposób wyraźny zaznaczone inaczej.
 6. Korzystanie z treści udostępnianych na stronach Portalu nie oznacza nabycia przez Korzystających jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnianych utworów lub baz danych.
 7. Korzystający może korzystać z utworów i/lub baz danych na stronach Portalu jedynie w zakresie dozwolonego użytku, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128, poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. Nr 47, poz. 211, z późn. zm.).
 8. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub transmitowanie elektronicznie lub w jakikolwiek inny sposób jakiejkolwiek części Portalu, w całości lub części, w celach komercyjnych i bez uprzedniej pisemnej zgody firmy INFORMATOR poza przypadkami określonymi w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 9. Korzystający udostępniający na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim, przyjmują na siebie odpowiedzialność za uzyskanie od uprawnionych podmiotów zgody na rozpowszechnianie tych treści. Użytkownicy ponoszą całkowitą odpowiedzialność za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku udostępnienia na stronach Portalu treści, co do których prawa autorskie przysługują osobom trzecim bez zgody uprawnionych podmiotów.
 10. Korzystający udostępniający na stronach Portalu materiały (treści, zdjęcia, filmy), co do których prawa autorskie przysługują im jako twórcom, udzielają INFORMATOR niewyłącznego prawa do redagowania, kopiowania i rozpowszechniania tych treści w ramach Portalu Informator-Miejski.pl.

§8. Ochrona prywatności

 1. INFORMATOR gwarantuje Użytkownikom Portalu prawo wyboru w zakresie udostępniania informacji, które ich dotyczą.
 2. INFORMATOR w pełni respektuje prawo do prywatności i ochrony danych osobowych Użytkowników.
 3. INFORMATOR umożliwia Gościom korzystanie z Portalu w sposób anonimowy, jednak w celu uzyskania pełnego dostępu do treści oraz usług oferowanych za pośrednictwem Portalu wskazane jest dokonanie rejestracji poprzez wypełnienie dostępnych formularzy rejestracyjnych i otrzymania statusu Użytkownika.
 4. INFORMATOR oświadcza, iż niezależnie od procedur rejestracji, Portal gromadzi informacje dotyczące połączenia urządzenia końcowego użytkownika z infrastrukturą techniczną INFORMATORA usługami, w tym: informacje dotyczące komputera i logowania tzw. logi systemowe zawierające datę, czas wizyty i nr IP komputera, z którego nastąpiło połączenie, oraz dane na temat statystyki oglądalności stron, ruchu do i z poszczególnych witryn. Powyższe działania mają na celu udoskonalenie Portalu oraz dostosowywanie jego do potrzeb Korzystającego.
 5. Portal zastrzega, że używa mechanizmu cookies, określonego w Polityce prywatności portalu Informator-Miejski.pl

§9. Ochrona danych osobowych

 1. INFORMATOR zastrzega, że w przypadku korzystania z niektórych Usług Użytkownicy zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, które będą gromadzone i wykorzystywane przez INFORMATOR zgodnie z obowiązującym prawem.
 2. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest FIRMA INFORMATOR, która przetwarza dane osobowe zgodnie z udzielonym przez Użytkownika zezwoleniem oraz w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczna, chyba, że regulamin umieszczony bezpośrednio stanowi inaczej.
 3. Użytkownik ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestanie ich wykorzystywania, chyba że dane, których dotyczy powyższe żądania są niezbędne do świadczenia danej usługi – wówczas takie oświadczenie będzie równoważne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy o świadczenie usług przez INFORMATOR.
 4. INFORMATOR zastrzega, że w przypadku zgłaszania do INFORMATORA problemów związanych z korzystaniem z Portalu Informator-Miejski.pl, Korzystający zobowiązani będą do podania określonych danych osobowych, z zastrzeżeniem prawa INFORMATORA do przechowywania kopii takiej korespondencji.

§10. Postanowienia końcowe

 1. INFORMATOR zastrzega sobie prawo umieszczania treści reklamowych na stronach Portalu w formach stosowanych w Internecie.
 2. INFORMATOR zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.
 3. Korzystanie przez Korzystającego z Portalu i Usług, po wprowadzeniu zmian Regulaminu oznacza jego akceptację.